Skolemiljøutvalget

Disse er representanter i  SMU for skoleåret  2019/2020:

Politisk oppnevnt:

Finn-Yngve Engnæs

Ansatte:

Tine Syse Jalland

Skolens ledelse:

Vegard Tversland Kjesbu                                       

Elevrepresentanter:

To repr. fra elevrådet + sosiallærer Nina Bjerke

Foreldrerepresentanter:

Margrethe Collier Høegh

Marianne Røhne Figenbaum

Her er utdanningsdirektoratets veilder til medlemmene: 

https://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/brosjyrer/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf