Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

På Slemdal skole har vi høye ambisjoner på vegne av skolens elever, og elevstemmen skal være retningsgivende for vårt arbeid. Vi skal legge til rette for at elevene har en god psykisk helse, at de får trent opp adekvate samspillsferdigheter og får gode grunnleggende ferdigheter i fagene. Lykkes vi, vil dette gi et solid bidrag i Byrådets langsiktige resultatmål, både når det gjelder elevenes motivasjon og mestring over tid, og andelen som fullfører og består videregående opplæring.

Byrådets styringsprinsipp om tillit og handlingsrom er viktig for oss. Hos oss er ansatte, foresatte og elever viktige bidragsytere i å forbedre Slemdal skole, og vi jobber kontinuerlig med å sikre gode arenaer for at alle skal bli hørt og føle et eierskap til skolen. Dette gjelder også i utviklingen av denne planen.

Skolen er inne i en meget god utvikling. Skolen har klart å skape et særdeles godt elevmiljø med svært høy trivsel og usedvanlig lite mobbing. Organisasjonskulturen er meget sunn og trivselen blant de ansatte er høy. Skolens økonomi er i balanse og tillitten hos de foresatte er meget god. Høsten 2020 flyttet skolen inn i helt nye lokaler etter en lengre rehabiliteringsfase.

Slemdal skole vil i 2021 fortsette arbeidet med implementering av ny læreplan (LK20). Fokus i år vil bli på å utvikle profesjonsfelleskapet gjennom en standard for trinntid og videreutvikle de fagplanene som er laget.

I strategisk plan er det i 2021 lesing som er viktigst. Vi ser at vi bør få færre andel elever på det laveste nivået, og flere på det høyeste nivået på nasjonale prøver. Dette vil vi gjøre gjennom kompetanseheving av de ansatte, muligens innføre et leseprogram, bedre systemer for oppfølging av elever over tid og et nytt system for å bruke de analysedataene vi har fra nasjonale prøver.

Inkluderende undervisning er det andre området på årets strategiske plan. Dette handler om å se hvordan vi få undervisning som favner alle elever. Det handler om å bruke flere læringsarenaer, oppgavetyper og ikke minst læringsbrettene våre (1:1) slik at alle elever får gode læringsbetingelser på Slemdal skole.