Driftsstyret

Byrådet oppnevner medlemmene for to års perioder. Leder velges av styret, men kan ikke velges blant ansatterepresentantene. DS har vedtaksmyndighet i saker som er delegert fra Direktøren i Utdanningsetaten.
For tiden har DS følgende oppgaver:

 • Vedtar skolens budsjett
 • Vedtar skolens strategiske plan og årsplan
 • Føre overordnet tilsyn med skolens drift
 • Er rektors overordnete når det gjelder driften av skolen
 • Har uttalerett i ansettelse av rektor, men ikke ved andre tilsettinger
 • Skal se til at skolens gjør skolebasert vurdering
 • Behandler saker som gjelder miljørettet helsevern
 • Skal gi uttalelser i saker som blir fremlagt
 • Skal være orientert om klagebehandling, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid m.m.


Foresatte

Faste medlemmer
Ida Aall Gram (t.o.m. 31.12.20), driftsstyreleder: ida.aall.gram@gmail.com
Bengt Hildisch (t.o.m. 31.12.20)

Varamedlemmer

Henrik Bull (t.o.m 31.12.20)

Andreas Jul Røsjø (t.o.m 31.12.20)

Anne Mari Norbo (t.o.m 31.12.20)

Eksterne

Faste medlemmer
Johan Cappelen (t.o.m. 31.12.19)
Terje Bjøro (t.o.m. 31.12.19)
Finn-Yngve Engnæs (t.o.m. 31.12.19)

Varamedlemmer
1. Ingrid Nyhus (t.o.m. 31.12.19)
2. Arild Gjervan (t.o.m. 31.12.19)

3. Yvonne Rogger Ruyter (t.o.m 31.12.19)

Ansatte

Faste medlemmer
Tine Syse Jalland (t.o.m. 31.12.20)
Øyvind Komperud Fossbråten (t.o.m. 31.12.20)

Varamedlemmer
1.  Tor Ivar Busch (t.o.m.31.12.20)
2.  Christine Midthjell (t.o.m.31.12.20)

Møteplan - høst 2019

Møteplan høst:

 • Tirsdag 17.09.19      16.30-18.00
 • Tirsdag 26.11.19      16.30-18.00
 • Tirsdag 14.01.20      16.30-18.00