Driftsstyret

Byrådet oppnevner medlemmene for to års perioder. Leder velges av styret, men kan ikke velges blant ansatterepresentantene. DS har vedtaksmyndighet i saker som er delegert fra Direktøren i Utdanningsetaten.
For tiden har DS følgende oppgaver:

  • Vedtar skolens budsjett
  • Vedtar skolens strategiske plan og årsplan
  • Føre overordnet tilsyn med skolens drift
  • Er rektors overordnete når det gjelder driften av skolen
  • Har uttalerett i ansettelse av rektor, men ikke ved andre tilsettinger
  • Skal se til at skolens gjør skolebasert vurdering
  • Behandler saker som gjelder miljørettet helsevern
  • Skal gi uttalelser i saker som blir fremlagt
  • Skal være orientert om klagebehandling, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid m.m.


Foresatte

Faste medlemmer
Bengt Hildisch (t.o.m. 31.12.22), driftsstyreleder: bengt.hildisch@afgruppen.no

Hilde Horgen Thorstad (t.o.m. 31.12.22)

 

Varamedlemmer

Andreas Jul Røsjø (t.o.m 31.12.22)

Anne Mari Norbo (t.o.m 31.12.22)

Ingvil Vedal (t.o.m 31.12.22)

 

Eksterne

Faste medlemmer
Johan Cappelen (t.o.m. 31.12.22)

Finn-Yngve Engnæs (t.o.m. 31.12.22)

Kirsten Rytter (t.o.m. 31.12.22)

 

Varamedlemmer
1. Viktor Sanden Espedal (t.o.m. 31.12.22)

2. Anne-Marit Pettersen Lie (t.o.m. 31.12.22)

3. Eivind R. Eide (t.o.m 31.12.22)

 

Ansatte

Faste medlemmer
Tine Syse Jalland (t.o.m. 31.12.22)
Christine Midthjell (t.o.m. 31.12.20) - midlertidig i permisjon

Varamedlemmer
1.  Tor Ivar Busch (t.o.m.31.12.22)
2.  Kristin Standeren (t.o.m.31.12.22)