Råd og tips til skolestartere

Villsvin

For å forberede til en GOD START, som er skolens visjon, har vi laget noen tips og en film fra skolen med hilsen fra rektor. 

Her er våre råd:  

 • Besøk gjerne skolegården utenfor skoletiden, så skolestarteren blir kjent med uteområdene.
 • Øv på å ta av og på klær og sko selv.
 • Øv på å kneppe knapper og knyte skolisser.
 • Øv på å gå på toalettet selv med håndvask etterpå, og på Slemdal skole oppfordrer vi alle til å sitte på toalettet.
 • Øv på å holde orden, som å henge opp uteklær, legge lue/hansker og sko på plass, rydde rommet/leker, pakke egen tursekk på turdager.
 • Forskning viser at å lese høyt for skolestarteren fremmer læring, spesielt når man snakker sammen om det dere leser og ser på bilder.
 • Øv gjerne på sanger, rim og regler sammen.
 • Spill gjerne brettspill som f.eks. Stigespill, Ludo. Da lærer skolestarteren regler, vente på tur og "tap og vinn med samme sinn".
 • Snakk sammen om å være en god venn, og at alle bør leke sammen på en snill og god måte.
 • Snakk sammen om å ta vare på egne og andres ting, som å bruke ting forsiktig slik at de ikke går i stykker så fort.
 •  Det kan være lurt å bli gradvis kjent med skolen gjennom å delta på sommer-AKS før skolestart. Der kan skolestartere bli kjent med skolens lokaler og andre skolestartere gjennom lek.

Det aller viktigste for at overgangen skal oppleves som god, er at foresatte trygger skolestarteren på at det å begynne på skolen skal gå fint. Når foresatte snakker positivt om skolen og skolestart, er det et godt bidrag for at skolestarteren skal glede seg til å begynne på skolen.

Trygt læringsmiljø

Et inkluderende skolemiljø er Slemdal skoles viktigste fokus. Her kan du lese om hvordan vi jobber for å få til det.

Alle elever trenger å bli sett, få muligheten til å strekke seg, oppleve mestring og å utvikle seg. Det er vi voksne som har ansvar for at elevene lykkes.

Vi øver elevene i de ferdighetene som trengs i samspill med andre. Vi analyserer læringsmiljøet, samt enkeltelevers- og gruppers atferd, slik at vi forstår hva vi må gjøre for at alle skal trives. Vi hjelper, veileder og støtter elevene våre, slik at de får de redskapene de trenger for å lykkes.

Vi gir aldri opp en elev og har tro på alle elever! Barn vil, hvis de kan.

Utrygghet hindrer læring

Det finnes en rekke hemmende faktorer for læring. Sterkest står utrygghet gjennom krenkende adferd, dårlig relasjoner mellom lærer og elev, støy og uro og et dårlig elevmiljø. Elevene trives ikke i et slikt miljø. Elever som ikke trives, vil streve med å konsentrere seg om læringen skolen tilbyr. Det forebyggende arbeidet er derfor helt avgjørende for både elevenes trivsel og læring på skolen.

Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet (LK, 2020). Arbeid med sosiale ferdigheter står dermed sentralt på Slemdal skole.

Vi fokuserer på trivsel og velvære, positiv psykisk helse og robusthet. Dette er faktorer som virker beskyttende og forebyggende senere i livet. Vi på Slemdal skole skal gi våre elever en god start og et godt grunnlag for et godt voksenliv, både når det gjelder læring, sosialt, psykisk helse og videre utdanning.

Trygge, glade og robuste barn

Slemdal skole har over flere år jobbet systemtisk med å opparbeide gode rutiner og systemer for å ivareta alle elevers skolemiljø.

Hovedpunktene er:

 • Ledelse
 • Forebygge
 • Inkluderende undervisning
 • Analyse
 • Kompetanse og kapasitet gjennom tverrfaglig arbeid

Gode resultater

Arbeidet med læringsmiljøet på Slemdal skole har båret frukter. De siste 4 årene har Slemdal skole hatt svært lave mobbetall. Under halvparten så mange elever mobbes på Slemdal sammenlignet med gjennomsnittet i Oslo.

Trivselen blant elevene er meget høy (95 % på Elevundersøkelsen).

Høsten 2020 hadde Kommunerevisjonen en grundig gjennomgang av skolens arbeid med  Opplæringsloven §9 A (Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø). Deres konklusjon var som følger: "Slemdal skole abeidet kontinuerlig og systematisk med forebygging, og at skolen i stor grad fulgte med på og fanget opp elever som opplevde krenkelser som mobbing og vold".

Her kan du lese vår plan: Slik gjør vi på Slemdal

Digital skolehverdag

Alle elever på Slemdal skole får sitt eget læringsbrett, som er ett av flere læringsverktøy i tillegg til bøker, tegnesaker, byggeklosser, hoppetau, fysiske leker og annet som er viktig for barns utvikling og læring.
Foresatte vil få informasjon og veiledning om skolens forventninger til og bruk av læringsbrett i undervisningen, før læringsbrettene deles ut. Skolestarterne får all nødvendig opplæring på skolen og dere vil få god informasjon om den digitale skolehverdagen. Her finner du mer informasjon om digital skolehverdag.

FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og AKS (Aktivitetsskolen)

FAU er skolens foreldreråds arbeidsutvalg, som samarbeider med skolen. Alle foresatte er automatisk medlem av foreldrerådet. Her er mer informasjon om Slemdal FAU

Aktivitetsskolen til Slemdal skole er privat, men skolen og AKS samarbeider tett. Her kan du lese mer om Slemdal AKS.

Hilsen fra rektor til skolestartere

Hvordan er det å være førsteklassing på Slemdal skole?