Permisjonsreglement

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Opplæringsloven § 2-1 fastslår at barn og unge har plikt og rett til grunnskoleopplæring. Det betyr at elever skal være på skolen de dagene i året hvor det er undervisning (190 dager pr år).

Bakgrunnen for den nye Oslostandarden er et behov for å redusere fraværet i Osloskolen. Omfanget av permisjoner har økt til et nivå som går utover undervisningen, også for elevene som er på skolen, f.eks. i forbindelse med innleveringer, presentasjon av gruppearbeid o.l..

Formålet med Oslostandarden for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen er å sikre likebehandling av søknader om permisjon og å redusere omfanget av fravær.

Sentrale føringer i standarden er følgende:

  • Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av prøver og kartlegginger
  • Unntak; familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter
  • Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familie-begivenheter
  • Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse
  • Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

Skolen oppfordrer alle foresatte til å ikke ta ut elevene fra undervisningen fordi elevene vil komme på etterskudd i forhold til sine medelever. Videre gjør skolen de foresatte oppmerksomme på at all fri gis på det vilkår at de foresatte selv sørger for undervisning i permisjonstiden. Det er dermed ikke skolen som har ansvar for å legge til rette for at elever som har vært i permisjon klarer å ta igjen tapt undervisning.

Her finner du mer informasjon om den generelle delen om permisjonsreglementet:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

Søknad om fri fra den obligatoriske opplæringen

Dersom man skal søke fri for kun én dag skal man søke til kontaktlærer.

 

Skal dere søke om fri fra den obligatoriske opplæringen gjør dere følgende:

  • Fyll ut søknadsskjemaet (se under)
  • Send inn signert søknadsskjema til Osloskolens postmottak: postmottak@ude.oslo.kommune.no.  Merk e-posten med "Søknad om fri" og skolens navn