Permisjonsreglement

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Opplæringsloven § 2-1 fastslår at barn og unge har plikt og rett til grunnskoleopplæring. Det betyr at elever skal være på skolen de dagene i året hvor det er undervisning (190 dager pr år).

Bakgrunnen for den nye Oslostandarden er et behov for å redusere fraværet i Osloskolen. Omfanget av permisjoner har økt til et nivå som går utover undervisningen, også for elevene som er på skolen, f.eks. i forbindelse med innleveringer, presentasjon av gruppearbeid o.l..

Formålet med Oslostandarden for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen er å sikre likebehandling av søknader om permisjon og å redusere omfanget av fravær.

Sentrale føringer i standarden er følgende:

  • Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av prøver og kartlegginger
  • Unntak; familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter
  • Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familie-begivenheter
  • Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse
  • Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

Skolen oppfordrer alle foresatte til å ikke ta ut elevene fra undervisningen fordi elevene vil komme på etterskudd i forhold til sine medelever. Videre gjør skolen de foresatte oppmerksomme på at all fri gis på det vilkår at de foresatte selv sørger for undervisning i permisjonstiden. Det er dermed ikke skolen som har ansvar for å legge til rette for at elever som har vært i permisjon klarer å ta igjen tapt undervisning.

Her finner du mer informasjon om den generelle delen om permisjonsreglementet:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

Søknad om fri fra den obligatoriske opplæringen

Skal dere søke om fri fra den obligatoriske opplæringen gjør dere følgende:

Skriv en e-post med følgende info:

- navn på elev

- hvilken klasse eleven går i

- i hvilket tidsrom det ønskes fri

- søknadsgrunn

 

E-post sendes til:  Slemdal@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city