Endring av ungdomsskoletilhørighet

Skisse som viser geografisk fordeling av Slemdals elever

Endring av ungdomsskoletilhørighet for Slemdal skole - beslutning
Utdanningsetaten viser til høringsdokument av 17.09.2019 med forslag til endring av
ungdomsskoletilhørighet for Slemdal skole. Formålet med høringen var å avdekke om det
foreligger alternative inntaksområdeendringer som gir en bedre løsning enn de som ble sendt på
høring, samt å avdekke særskilte forhold av betydning som må tas hensyn til i det videre
arbeidet.
I høringsdokumentet ble det gjort rede for at Slemdal skole avgir i dag elever til Midtstuen og Ris
skoler på ungdomstrinnet, og at Utdanningsetatens forslag er å opprette en geografisk grense
som viser hvilke adresser som tilhører Midtstuen og hvilke elever som tilhører Ris skole. Dette vil
gi en ryddigere og mer forutsigbar ordning, både forvaltningsmessig og praktisk. Skissen i
høringsdokumentet var basert på innspill fra berørte skoler.

BAKGRUNN
Fastsettelse av inntaksområder, etter opplæringslova § 8-1 første ledd
Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringslova § 8-1 første
ledd første punktum, der det står at: "elevene har rett til å gå på den skolen som ligg nærast
eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til". Ifølge opplæringsloven kan kommunen
definere elevenes nærskole gjennom fastsetting av inntaksområde for den enkelte skole.
Vurderingen av hvilken skole som er elevens nærskole, skal ta utgangspunkt i geografiske og
topografiske forhold. Også andre forhold, som for eksempel skolenes kapasitet og trafikale
forhold, er relevant. Dette betyr at nærskolen ikke nødvendigvis er den skolen som ligger
geografisk nærmest.

Kapasitetsplanlegging i skolebehovsplanen
Den langsiktige skolekapasiteten i Oslo planlegges i skolebehovsplanen, som legges fram sammen med byrådets budsjettforslag og vedtas av bystyret. Kapasitetsplanleggingen i skolebehovsplanen gjøres ikke på skolenivå, men på områdenivå. Dette betyr at flere skoler ses i sammenheng, og forutsetter at det kan gjøres inntaksområdeendringer for å utnytte kapasiteten.


Kriterier som vektlegges ved nødvendig endring av inntaksområder
De enkelte skolenes inntaksområder kan endres når en skole har manglende kapasitet. Når det foretas endringer i inntaksområdene grunnet manglende kapasitet, gjøres det en helhetsvurdering basert på kriteriene avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale forhold, topografi og områdets naturlige nærmiljø. Inntaksområder må også endres når en ny skole etableres i området.


Søskenprioritet
Inntaksområdeendringer kan føre til at nye skolestartere begynner på en annen skole enn sine søsken. Mange foresatte ønsker at det skal innføres en søskenprioritet som gir barn med søsken på en skole fortrinn til skoleplass. Inntaksområder er imidlertid geografiske områder som sikrer alle barn i området skoleplass. Fastsetting av dette området gjøres etter kriterier omtalt i avsnittet over, og vurderer ikke individuelle forhold som søskens skoletilhørighet.
Det er mulig å søke om skolebytte dersom elevens foresatte ønsker at eleven skal gå på en annen skole enn nærskolen, eksempelvis grunnet søsken. I henhold til regelverket for skolebytte skal søskentilhørighet tillegges vekt ved behandling av skolebyttesøknader. Vi viser i denne sammenheng til forskrift om skolebytteregler i Oslo kommunes grunnskoler, og Utdanningsetatens rundskriv nr. 11/2005 om skolebytte.

 

Høringssvar
Ris skole
Ris skoles driftsstyret gir sin tilslutning til forslaget i høringsdokumentet. Begrunnelsen for dette er forutsigbarheten knyttet til blant annet behandlingen av søkere til Ris skole.
Bydel Vestre Aker
Vestre Aker bydelsutvalg hadde ingen innspill til høringsforslag for endring av ungdomsskoletilhørighet Slemdal skole.
Slemdal skoles FAU
FAU-styret på Slemdal skole melder om at det har vært stort engasjement blant foresatte om saken. For å innhente flest mulig innspill har FAU-styret gjennomført en kort, anonym undersøkelse som alle foreldre har fått mulighet til å svare på. I undersøkelsen ble det spurt om man var positive, negative eller nøytrale til å innføre grenser fra skolestart 2020, og om de foreslåtte grensene er hensiktsmessige. 237 foreldre svarte, og i tillegg har FAU-styret fått henvendelser om temaet utenom undersøkelsen. 37% av foreldrene på Slemdal svarte at de var positive til å innføre geografiske grenser, 54% var negative og 9% svarte "ingen mening". Forutsigbarhet er viktigste begrunnelse blant de positive. Frykt for splitting av slemdalklasser til to skoler, og at egne barn skal starte på ungdomsskolen uten å ha venner i skolegården var den viktigste begrunnelse blant de negative.


FAU har oppsummert innspill og diskusjoner i foreldregruppen med følgende kommentarer:
1. Det hadde vært en fordel om Slemdal på sikt kunne avgi elever til kun én ungdomsskole.
2. Det stilles spørsmål ved om det er behov for å innføre geografiske grenser fra 2020, siden det ser ut til å være (midlertidig) mer enn nok kapasitet på de to ungdomsskolen per dags dato.
3. Fra kart og adresser i høringsnotatet ser det ut som mange elever som bor i gangavstand fra Ris vil få tilhørighet til Midtstuen, hvilket er meget uheldig.
4. Hvis det etableres geografiske grenser bør slemdalelver får fortrinnsrett til ledig kapasitet ved søknad i henhold til fritt skolevalg, både på Midtstuen og Ris.
5. Hvis det etableres geografiske grenser bør de to ungdomsskolene gjøre ferdig sine inntaksprosesser tidligere på våren, for å sikre forutsigbarhet for elever og foresatte. (dette vil være mulig om Slemdal sine elever får fortrinnsrett)
6. Begge ungdomsskoler bør invitere slemdalelevene til åpne dager, hvor elevene kan oppleve en klasseromssituasjon på skolen.
7. Mange foreldre oppfatter at det er store forskjeller mellom de to skolene, blant annet med ulike valgfagtilbud og type elever. Skolene fremstår også som ulike når de presenterer seg for 7. trinn på Slemdal. Dette forsterker behovet for valgfrihet.
8. I følge tallene i skolebehovsplanen for 2019-2028 ser det ut til at både Midtstuen og Ris vil kunne få kapasitetsproblemer når Holmen skole begynner å avgi elever til ungdomstrinnet og de årene det er store barnekull. FAU oppfordrer derfor til åpenhet og informasjon om planene for å dekke behovet.


Utdanningsetatens kommentarer
Enkelte av FAUs innspill går på organisering på skolene, saksbehandling osv (innspill 5 -7). Nærskolevedtak skal fattes av skolene i april og svar på søknad om skolebytte sendes i mai. Når det gjelder eventuelle åpne dagene er det opp til skolene selv om de ønsker å organisere dette, og Utdanningsetaten vil oppfordre til å samarbeide tett med FAU om dette i tiden framover.


Utdanningsetatens begrunnelse for å opprette en geografisk grense er å få en ryddigere og mer forutsigbar ordning, både forvaltningsmessig og praktisk. Elevtallet vil imidlertid variere noe fra år til år, og det vil mest sannsynlig være noe ledig kapasitet på Ris og Midtstuen skole hvert år, som gjør at det kan bli mulig å innvilge skolebytter for elever som ønsker dette.


Når det gjelder innspill nummer 4, om at elever fra Slemdal skole bør få fortrinnsrett til skolebytte til Midtstuen og Ris skole, er Utdanningsvurdering følgende:


Ifølge opplæringsloven kan elever få plass på en skole på to måter:
 I utgangspunktet får elever plass på nærskolen, jf. opplæringsloven § 8-1 første ledd første punktum. Hver elev kan kun ha én nærskole. Hvilken skole som er hver enkelt elevs nærskole fastsettes i enkeltvedtak om nærskole.
 De geografiske områdene som er besluttet i dette brevet, gir veiledning til skolene når de skal fatte enkeltvedtak om nærskole.
 Etter søknad kan elevene tas inn på en annen skole enn nærskolen, jf. opplæringsloven § 8-1 tredje ledd. Kommunen står fritt til å bestemme regler for skolebytte. I Oslo kommune er dette regulert i kommunal forskrift om skolebytteregler. Forskriften er vedtatt av bystyret. Hverken Utdanningsetaten eller skolene kan bestemme noe som er i strid med forskrift om skolebytteregler.
I forskrift om skolebytteregler er det fastsatt hvilke kriterier skolen skal vurdere når skolen behandler søknad om skolebytte. Skolen må vurdere søknader om skolebytte etter disse kriteriene, og sakene må vurderes konkret. Det vil derfor være i strid med forskriften å på forhånd fastsette kategorisk at enkelte elevgrupper gis fortrinnsrett.


Innspill 3, går på at det ser det ut som mange elever som bor i gangavstand fra Ris skole vil få tilhørighet til Midtstuen, noe FAU ved Slemdal skole mener er uheldig. Det er ikke plass til alle elevene på Slemdal skole på én av skolene, og det er derfor trukket en grense som fordeler elevene på de to skolene. Utdanningsetaten ser at noen adresser helt sør i Midtstuen skoles nye inntaksområde ligger nærme Ris skole. Vi ønsker imidlertid å holde boligområder samlet, eksempelvis mellom Trosterudveien og Slemdalsveien.


Innspill 8 handler om at det kan bli kapasitetsutfordringer når Holmen skole begynner å avgi elever til ungdomstrinnet. Dette stemmer, og Utdanningsetaten jobber med konseptvalgutredning for kapasitetsutvidelser i området. Eventuelle nye tiltak vil synliggjøres i skolebehovsplan 2021-2030, som skal sendes på høring våren 2020.


BESLUTNING
Det opprettes en geografisk grense som viser hvilke adresser som tilhører Midtstuen og hvilke elever som tilhører Ris skole. Dette vil en ryddigere og mer forutsigbar ordning, både forvaltningsmessig og praktisk.


Følgende adresser får ungdomsskoletilhørighet til Ris skole:
Bamseveien 1-9999, 2-9998
Binneveien 1-9999, 2-9998
Bjørnehiet 1-9999, 2-9998
Bjørnveien 1-43, 2-20
Dalsveien 27-51, 30-68
Ekelyveien 15-9999, 18-9998
Frognerseterveien 2-30, 1-27
Grimelundsveien 1-9999,2-2998
Haukelibakken 1-9999, 2-9998
Holmenkollveien 19-43
Holmenveien 23-41, 38-42
Risalleen 21-41, 20-40
Risbekkveien 1-9999, 2-9998
Rugdeveien 1-9999, 2-9998
Rugdestien 1-9999, 2-9998
Slemdalsveien 87-99
Slemdalsvingen 1-43
Sognsvannsveien 1-7, 2-20
Stasjonsveien 2-24
Torgny Segersteds vei 1-27, 2-9998
Trosterudveien 1-9999, 2-9998
Tråkka 1-9999, 2-24
Østre Holmensvingen 1-9999, 2-9998


Øvrige adresser i Slemdal skoles inntaksområde får ungdomsskoletilhørighet til Midtstuen skole.

 

Se skisse over som viser forslag til fordeling. Skissen er basert på innspill fra berørte skoler. Den grønne delen av Slemdal skoles inntaksområde skal høre til Midtstuen skole og den øvrige delen skal høre til Ris skole på ungdomstrinn. Det presiseres at det er adresselisten som er gjeldende, kartet er kun å regne som en illustrasjon.


Endringene gjøres gjeldende for de som starter på 8. trinn høsten 2020. Dersom noen flytter inn i området, gjelder nytt inntaksområde fra beslutningsdato for alle årstrinn.


Beslutningen kan ikke påklages da det ikke er et enkeltvedtak. Eventuelle spørsmål og henvendelser sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no


Med hilsen

Dag Hovdhaugen
assisterende direktør

Bjørg Novang
avdelingsdirektør