Endring av skoletilhørighet for Slemdal skole - høring

Forslag til geografisk fordeling av Slemdals elever

Endring av ungdomsskoletilhørighet for Slemdal skole - høringsdokument

I 2016 ble det besluttet at alle skoler med ungdomstrinn i Oslo skulle benytte skoledefinerte inntaksområder fra skolestart 2017. Skoledefinerte inntaksområder fungerer slik at ungdomsskoletilhørighet defineres ut i fra hvilken barneskole elever har næreskolerett ved. For at ordningen skal fungere best mulig, både forvaltningsmessig og praktisk, innføres en geografisk grense i de tilfellene der én barneskole avgir elever til to ungdomsskoler. Slemdal skole avgir elever til Midtstuen og Ris skoler på ungdomstrinn, men har fram til nå ikke benyttet en geografisk grense. Det foreslås med dette en innføring av geografisk grense fra skolestart 2020 for Slemdal skole. 

 

 GJELDENDE RAMMEBETINGELSER, LOVER OG REGELVERK

Rammebetingelser

Ved fastsetting og endring av inntaksområder legges skolestruktur og -kapasitet iht. vedtatt skolebehovsplan til grunn. Det vurderes også hvorvidt naboskolene trenger avlastning. Ut fra dette kartlegges det hvor mange barn som er bosatt på de enkelte adresser i de enkelte boområder rundt de aktuelle skolene.

 

Opplæringsloven Det følger av opplæringsloven § 8-1 at:

"Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til."

 

Veiledende inntaksområder

Oslo kommune har ikke faste skolekretser, men veiledende inntaksområder for alle ordinære grunnskoler. Dette innebærer blant annet at:

  • Foresatte vil i utgangspunktet få plass til sitt/sine barn ved den skolen de etter det veiledende inntaksområdet tilhører.
  • Retten til nærskole etter opplæringslovens § 8-1 er likevel ikke en absolutt rett til én bestemt skole. Én begrensning er kapasitet, dvs. antall elevplasser. Manglende kapasitet kan medføre at foresatte ikke får plass til sitt/sine barn ved den skolen de etter det veiledende inntaksområdet tilhører.
  • Endelig fastsettelse av elevens nærskole skjer i form av enkeltvedtak om nærskole. Det er enkeltvedtaket som knytter elevens nærskolerett til en bestemt skole. Dersom skolen er full må skolen fatte enkeltvedtak om at overtallige elever skal gå på nærmeste naboskole med ledig kapasitet.
  • Foresatte kan, iht. opplæringslovens § 8-1 2. ledd og gjeldende skolebytteregler, søke sine barn til en annen skole
  • De veiledende inntaksområdene og skoletilhørighet på ungdomstrinnet kan endres. Nye skoler og større utvidelser vil kreve endringer, i tillegg kan det være behov for justering av grenser og ungdomsskoletilhørighet i områder med kapasitetsutfordringer.

 

HØRINGSFORSLAG

Slemdal skole avgir i dag elever til Midtstuen og Ris skoler på ungdomstrinnet. Utdanningsetatens forslag er å opprette en geografisk grense som viser hvilke adresser som tilhører Midtstuen og hvilke elever som tilhører Ris skole. Dette vil en ryddigere og mer forutsigbar ordning, både forvaltningsmessig og praktisk. Se skisse under som viser forslag til fordeling. Skissen er basert på innspill fra berørte skoler. Det foreslås at den grønne delen av Slemdal skoles inntaksområde skal sokne til Midtstuen skole og at den øvrige delen skal sokne til Ris skole på ungdomstrinn.

 

Følgende adresser får ungdomsskoletilhørighet til Ris skole:

 

Bamseveien 1-9999, 2-9998

Binneveien 1-9999, 2-9998

Bjørnehiet 1-9999, 2-9998

Bjørnveien 1-43, 2-20

Dalsveien 27-51, 30-68

Ekelyveien 15-9999, 18-9998

Frognerseterveien 2-30, 1-27

Grimelundsveien 1-9999,2-2998

Haukelibakken 1-9999, 2-9998

Holmenkollveien 19-43

Holmenveien 23-41, 38-42

Risalleen 21-41, 20-40

Risbekkveien 1-9999, 2-9998

Rugdeveien 1-9999, 2-9998

Rugdestien 1-9999, 2-9998

Slemdalsveien 87-99

Slemdalsvingen 1-43

Sognsvannsveien 1-7, 2-20

Stasjonsveien 2-24

Torgny Segersteds vei 1-27, 2-9998

Trosterudveien 1-9999, 2-9998

Tråkka 1-9999, 2-24

Østre Holmensvingen 1-9999, 2-9998

 

Øvrige adresser i Slemdal skoles inntaksområde får ungdomsskoletilhørighet til Midtstuen skole. Det presiseres at det er adresselisten som er gjeldende, kartet er kun å regne som en illustrasjon.

 

HØRINGSUTTALELSER

Med henvisning til driftsstyrereglementets § 3-4 nr. 7 ber Utdanningsadministrasjonen om at høringsdokumentet behandles i de berørte skolenes driftsstyre, men fortrinnsvis også i FAU / andre fora. Foresatte og andre oppfordres til å gi sine innspill gjennom FAU. Til orientering sender Utdanningsetaten kopi av høringsforslaget til bydelene i Oslo til eventuell uttalelse og kopi til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap og Oslo kommunale foreldreutvalg.

 

BESLUTNING

Endelig beslutning av inntaksområder blir offentliggjort 13. november ved brev til de berørte skolene og på Oslo kommunes nettsider.

 

HØRINGSFRIST: 29.10.2019