Slik blir det for Slemdalelevene fra august 2018

Nye Holmen skole

Livet på Holmen skole

Nye Holmen skole blir et meget bra sted for våre elever å være. Skolen vil gi Slemdalelevene en forsmak på hva som venter når nyeSlemdal åpner, og vi kommer til å ha elever her i 2 år. Det er lagt opp til gode og fleksible undervisningslokaliteter og lærerne har sine arbeidsrom i nærheten av elevene. Det er lure garderobeløsninger, lyse og fine overflater og topp ventilasjon. Alle klasserom innredes med det siste innenfor møblering og tekniske løsninger. Det vil blant annet være touchbaserte monitorer i klasserommene og trekantede pulter. Uteområdene er nye og det er mye tumleplass med lekeapparater som kommer til å dekke behovene til alle elever.

 

Slemdal på Holmen skole og Holmen skole kommer til å drives som to forskjellige skoler. Det vil være svært lite samkjøring, trolig kun felles forkontor. Dette gjelder også for AKS. Det betyr at elevene blir skilt fra hverandre gjennom egne friminutter eller gjennom oppdeling av uteområdene, og at det er få fellesarealer som deles. Vi er ikke ferdig planlagte, men det skal gå fint å organisere to skoler i en skole. Til informasjon så bygges nye Holmen skole med to byomfattende spesialavdelinger. De vil holde til i eget bygg og ha egne uteområder.

 

Det er mange elever som er opptatt av fadderordningen for de nye 1.klassene. Vi har ikke planlagt dette ferdig ennå, men ser for oss en dobbel fadderordning her hvor vi bruker elever både fra 4. og 5.trinn, men da i litt ulike roller.

 

Hvis dere ønsker å sette dere mer inn i hvordan det ser ut på Holmen skole, se vedlagte presentasjon. Den er laget av utbygger og gir en god innsikt i byggets utforming.

 

Skoleveien til Holmen skole

Trafikkløsningen rundt skolen oppfyller Oslo kommunes standarder for trafikkavvikling rundt nye skoler. Hovedinngangen for elevene vil ligge fra Bjørneveien. Her er det laget en "kiss and ride"-parkering med 8 korttidsplasser. Det er dessverre ikke gateparkering i denne delen av Bjørneveien, men det er flere sidegater på begge sider av skolen hvor det er mulig å parkere. Selv om trafikkløsningen er gjennomtenkt, så er det ikke lagt opp til at elevene skal bli kjørt. Rådene politikk i Oslo kommune er at man skal komme seg til offentlige bygg kollektivt, til fots eller på sykkel. Vi er klar over at kollektivløsningene i området ikke er særlig egnet for våre elever, og det kan være lurt å planlegge følgegrupper med voksne til og fra skolen.

 

Fortsatt bussing for 1.-4.trinn?

Vi er klar over at for de elevene som bor nord/ nordøst for Frognerseterbanen får en lang skolevei. Det er snakk om avstander på 2-3 km, godt under 4 km-grensen som gjelder for 2.-4. klassinger. Men vi jobber nå med en løsning hvor vi ser på mulighetene for å kjøre elevene på 1.-4.trinn, som sogner til busstoppene på Ris kirke og Slemdal, i buss ned til Holmen på morgenen. Da vil de foresatte fortsatt kunne forholde seg til et sted å levere ungene på morgenen. På ettermiddagen er tanken ikke å tilby retur. Elever på 1.trinn med mer enn 2km skolevei vil måtte tilbys taxi på hjemveien.

 

Neste års 5.-7.trinn fortsetter på FO

Neste skoleårs 5.-7. trinn fortsetter på FO Huseby. Skoledagen deres vil bli ganske så lik som den er nå. De vil ta buss på morgenen fra de samme lokasjonene som de har gjort de siste to årene. Etter endt skoledag vil de kjøres hjem igjen etter samme rute som i år. Lokalitetene her på FO er gode. Vi vil i tillegg fortsette å bruke Pershallen til kroppsøvingstimene.

 

Det er ikke planlagt andre skoler inn på FO før høsten 2020. Det betyr at vi får bygget for oss selv.

 

Ledelse og støttefunksjoner på begge driftssteder

Vi vil komme til å splitte administrasjon og ledelse i to, slik at det vil være stedlige ansvarlige både på Holmen og FO til enhver tid. Det vil være god tilgang på helsesøster og sosiallærer på begge steder, selv om organiseringen her ikke er klar ennå.

 

Utdanningsetaten dekker ekstra kostnader vi har som følge av drift på to steder.

 

 

2009-kullets mange forflytninger

Høsten 2019 rykker 2009-kullet, dagens 3. klassinger, opp i 5. klasse og flyttes da tilbake på FO etter et år på Holmen skole. Dette kullet får dermed flest flyttinger mellom skoler før de er tilbake på Slemdal som 6. klassinger.

 

Ved en undersøkelse gjennomført av FAU blant foreldrene til dette kullet i januar 2017 var det et flertall (54%) for å flytte barna til Holmen for 2018/19, selv om det kunne medføre en ekstra flytting tilbake til FO ved ferdigstillelse av skolen først i 2020. Foreldrenes flertall ble lagt til grunn for beslutningen om å flytte dette kullet til Holmen for 2018/19. Det er både fordeler og ulemper for elevene med både flytting til Holmen og å bli på FO. Og det vil ikke være mulig å finne et alternativ som alle foresatte kan enes om ettersom momenter som avstand fra Holmen skole, og lokasjon av søsken vil spille inn. Faglig sett er vi trygge på at elevene får en god løsning uansett. Det jobbes aktivt fra skolens side, i FAU og i etaten for å legge best mulig til rette for kullet. FAU kjører i disse dager en undersøkelse blant alle foreldrene på skolen og det oppfordres til å svare på denne.

 

Noe dere lurer på?

Hvis dere har spørsmål, send e-post til postmottaket vårt: Slemdal@ude.oslo.kommune.no