Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

På Slemdal skole har vi høye ambisjoner på vegne av skolens elever og elevstemmen skal være retningsgivende for vårt arbeid. Vi skal legge til rette for at elevene har en god psykisk helse, at de får trent opp adekvate samspillsferdigheter og får gode grunnleggende ferdigheter i fagene. Lykkes vi, vil dette gi et solid bidrag i Byrådets langsiktige resultatmål, både når det gjelder elevenes motivasjon og mestring over tid, og andelen som fullfører og består videregående opplæring.

Byrådets styringsprinsipp om tillit og handlingsrom er viktig for oss. Hos oss er ansatte, foresatte og elever viktige bidragsytere i å forbedre Slemdal skole, og vi jobber kontinuerlig med å sikre gode arenaer for at alle skal bli hørt og føle et eierskap til skolen. Dette gjelder også i utviklingen av denne planen.

Skolen er inne i en meget god utvikling. Skolen har klart å skape et særdeles godt elevmiljø med svært høy trivsel og usedvanlig lite mobbing. Dette har skjedd samtidig som man er under rehabilitering med bussing av elever, og drift i midlertidige lokaler på to steder. Organisasjonskulturen er meget sunn og trivselen blant de ansatte er høy. Skolens økonomi er i balanse og tillitten hos de foresatte er meget god.

Slemdal skole står i 2020 overfor flere store utfordringer: Ny skole, fagfornyelsen og digitalisering (1:1). Å klare å skape en faktisk endring i klasseromspraksis i tråd med verdiløftet og fagfornyelsen er mest krevende. Å klare å ta i bruk nye Slemdal både når det gjelder rutiner og dets potensial for læring, vil også kreve sitt. Læringsbrett som verktøy for alle elever vil potensielt skape en mer variert og bedre tilpasset opplæring, men det krever en god innføring. Og til sist må vi fortsette å utvikle trygge og robuste barn gjennom god tidlig innsats, både psykososialt og faglig.

De viktigste tiltakene vi vil gjøre neste skoleår er:

  1. Utvikle bredden av arbeidsmetoder gjennom bruk av læringsbrett
  2. Implementere verdiløftet og fagfornyelsen
  3. Utvikle et lærende profesjonsfelleskap
  4. Risikovurdere og mulighetsanalyse nye Slemdal. Implementere gode rutiner for drift i nytt bygg.
  5. Utvikle en kapasitetsutnyttende arbeidsfordelingsmodell i psykososialt team