Vi søker skolepsykolog

Skolepsykologen vil være en del av et psykososialt team sammen med helsesøster og sosiallærer. Teamet ledes av rektor gjennom skolens læringsmiljøutvalg (LMU), hvor hele ledergruppen er aktive parter. Teamets hovedoppdrag er todelt: Forebygge og utvikle barnas psykiske helse slik at barna på Slemdal blir glad og robuste. Og følge opp og hjelpe barn med psykososiale utfordringer.

Skolepsykologen vil ha kontorer på FO Huseby, men vil på grunn av skolens delte drift også følge opp Slemdalelevene på Holmen skole. Skolepsykolog er en ny type stilling og den som får jobben må være interessert i å utvikle potensialet i en slik stilling. Vi er blant annet usikre på om behovet for en skolepsykologstilling er så stort som vi har lyst ut. Og vi er derfor åpne på, at hvis behovet viser seg å være mindre, så ønsker vi å dele stillingen mellom to skoler etterhvert. Vi har inngått et samarbeid med Helseetaten for å hjelpe oss med å løse utfordringer med å jobbe under helselovgivningen på en skole.

 

Skolepsykologen er tenkt å ha åtte ansvarsområder

1)      Styrke barnas psykiske helse. Mens psykisk helsevern for barn og unge, (BUP) tar seg av barn med middels og alvorlige psykiske utfordringer, så er det i Bydel Vestre Aker kun helsesøster som tar seg av barn med lettere psykiske utfordringer. Helsesøster har ansvaret for mer enn 600 elever og har i tillegg flere andre arbeidsområder og har dermed en begrenset kapasitet. Skoleledelsen og lærere bruker i dag i tillegg en god del av vår tid på disse elevene. Vi kommer av og til for kort overfor enkelte av barna fordi vi er pedagoger, og ikke har spesifikk fagkompetanse i barns psykiske helse. En skolepsykolog vil være en uvurderlig ressurs i dette arbeidet, både i samtale med barna og ved å tilføre sårt trengt fagkompetanse til oss ved Slemdal skole.

2)      Sortere og kartlegge barnas behov. Vi ønsker at de barna som trenger det, raskt skal få hjelp. Det er vanskelig for oss som skole å vurdere om et barn har mildere psykiske utfordringer (løses i 1.linje hos oss/helsesøster) eller bør henvises videre(2.linje). Vi ønsker oss en skolepsykolog som kan hjelpe oss med disse vurderingene. En skolepsykolog har muligheten til å gjøre undersøkelser og kartlegginger som vil gjøre at kun elever som tilhører i 2.linje blir henvist. Med en skolepsykolog kan i tillegg skolen henvise selv (naturlig nok med de foresattes samtykke) uten å gå gjennom fastlegen slik det er i dag. Dette vil spare tid og være en hjelp for både elever, skolen og de foresatte.

3)      Samarbeide med spesialisthelsetjenesten ved behov.  Av og til erfarer vi at barn trenger hjelp i spesialisthelsetjenesten og at det vi kan gjøre som skole i samarbeid med familien og førstelinjen ikke er tilstrekkelig. BUP har stor tilsøking og kan ha lang ventetid. Vi ser at en skolepsykolog kan bidra til undersøkelser og kartlegging i forkant av henvisning, kan følge opp barnet i påvente av BUP og kan utfylle BUPs tilbud med behandling der eleven er og når eleven har behov. Å jobbe frem ryddige og tydelige linjer for samarbeid mellom BUP og skolen, blir en viktig del av jobben.

4)      Bedre kartlegging av elever med konsentrasjonsvansker. En del elever har oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker. Dette kan skyldes alt fra ADHD, at barnet har en vanskelig hjemsituasjon eller det kan være en læringsvanske. I slike saker kan skolepsykologen sammen med PPT være med å observere og undersøke slik at vi som skole kan følge opp på rett måte.

5)      Hjelpe familier i krise. Mange familier går gjennom vanskelige perioder. Det kan være skilsmisser, alvorlig sykdom med mer. Her skal skolepsykologen sammen med helsesøster gi råd og tips om hjelpeapparatet og om hvordan man som familie kan takle krisen.  

6)      Foreldrekursing. Vi ser at foreldrerollen er krevende for mange. Barn i den digitale verden, høyt forventningspress til barna og altoppslukende jobber uten fast arbeidstid gjør det krevende å manøvrere som foresatte. Skolepsykologen skal sammen med helsesøster og skolens øvrige personell kurse opp og hjelpe foresatte til å lykkes.

7)      Kompetanseheve lærerne. Skolens ansatte er i stor grad lærere. De vet hvordan de skaper god undervisning og et godt klassemiljø. Men de synes ofte det er vanskelig å håndtere barn med psykiske utfordringer og familier i krise. Her skal skolepsykologen gi kompetanseheving og veiledning som vil gjøre det lettere for lærerne å stå i disse sakene.

8)      Undervise elever. Livsmestring blir et viktig fag/disiplin i ny læreplan. Skolepsykologen er tenkt å brukes til å kurse opp eldre elever i hvordan de kan ta vare på og utvikle egen psykisk helse.

 

Her søker du