Nytt fra rektor - Alt om skolestart

Barn som løper i skolegård

Vi håper alle har hatt en fin sommerferie. Alle vi ansatte på Slemdal skole gleder oss til å se barna igjen mandag 20. august. Særlig ser vi frem til å møte de nye 1. klassingene.

Vel møtt alle sammen!

En skole på to steder

1.-4.trinn flytter inn på Holmen skole, mens 5.-7.trinn skal være på FO Huseby. De yngste elevene kommer dermed til nye lokaler tilpasset aldersgruppen og mange vil kunne gå til fots til skolen. 5.-7.klassingene vil fortsette på FO, men vil nå få litt mer boltreplass ettersom det blir halvparten så mange elever der. I løpet av høsten vil det også bli gjort noen forbedringer av uteområdene på FO. Mer informasjon om dette vil komme når en tydelig fremdriftsplan er klar.

Vi har brukt våren til å planlegge for drift på to steder. Det er krevende med en slik driftssituasjon og vi håper på forståelse for at ting ikke nødvendig vis går helt på skinner i starten. Ikke nøl med å sende oss en e-post dersom dere ser noe som ikke fungerer, slik at vi kan ta tak i det.

Første skoledag

Første skoledag er mandag 20. august.

2.-7. trinn begynner til normal tid klokken 0845. 2.-7.trinn møter ved busstoppene mellom 0810-0820. Elever som ikke busses bes møte i skolegården på hhv. Holmen og FO. Elevene vil starte med en fellessamling. Deretter følges normal timeplan. Dere vil få timeplanene sendt ut av kontaktlærer før skolestart. Se også oversikt lengre nede i teksten om sluttidspunkter for de ulike trinnene.

Ved skoledagens slutt vil AKS tar over elever som skal dit, resten busses hjem/ kommer seg hjem på egenhånd.

1.trinns elever med foresatte møter klokken 10.30 i Galaksen på Holmen skole (samme sted som foreldremøtet var). Rektor holder tale og hilser på elevene, før de går inn i klasserommet sammen med kontaktlærer. Skoledagen varer til 1320. Aktivitetsskolen Slemdal tar over elever som skal dit. Det er ikke buss for 1.klassingene denne dagen. Unntaket er 1.klassinger som blir med AKS-bussene hjem 1645.

Start og sluttidspunkter for elevene skoleåret 2018/19

Alle elever begynner alle dager 0845. Bussing er ikke iberegnet tidene. Her er en oversikt over sluttidspunkter:

 

 

Man

Tir

Ons

Tors

Fre

1.trinn

13.20

13.20

13.50

13.50

13.20

2.trinn

13.20

13.50

13.50

13.50

13.50

3.trinn

13.20

13.50

13.50

13.50

13.50

4.trinn

13.50

13.20

14.05

13.50

13.50

5.trinn

13.50

13.35

13.35

14.35

13.35

6.trinn

14.35

13.35

14.35

13.35

14.05

7.trinn

14.20

13.35

13.35

14.20

14.20

 

Detaljerte timeplaner vil bli sendt ut av kontaktlærer før skolestart.

Bussing 2018/19

Vi går inn i det tredje året med bussing og håper at dere vil være like fornøyde med ordningen nå, som de to første årene. Vi er glade for at Utdanningsetaten har sagt ja til å kjøre alle elever som bor langt unna skolen og ikke bare 1.klassingene. Bussingen er ikke ment for elever på 1.-4.trinn som sogner til stoppene på Tråkka og Bjørnveien. De bes gå til skolen, gjerne i foreldreorganiserte følgegrupper.

For de av dere som har vært med på bussingen de to foregående årene, så vil mye være likt.

Morgenbussing

Bussene går fra de samme fire lokasjonene som de foregående skoleårene

  • Slemdal skole
  • Ris kirke (v/krysset Risalléen og Risbakken)
  • Tråkka (ved den tidligere barnehagen) – Kun for elever som skal til FO
  • Bjørnveien 21 (ved gressletta) – Kun for elever som skal til FO

 

Elevene må møte ved busstoppet 0810, helst ikke før for å unngå for mye venting. Det vil være en buss for 1.-4 trinns elever og en for 5.-7.trinns elever. Bussene går direkte og søsken på tvers av inndelingene kan dermed ikke sitte sammen. I questbacken som vi sendte ut før sommeren viste det seg at overraskende mange tenker å sende barna fra Slemdal skoles busstopp. Bussingen herfra vil bli komplisert og vi oppfordrer derfor de av dere som har mulighet til å velge Ris busstopp om å gjør dette. Dere trenger ikke å melde fra hvilket stopp dere vil benytte eller om dere endrer busstopp.

Bussene vil ankomme FO Huseby/Holmen mellom 0825-0840 og her vil elevene være ute under oppsyn av voksne til undervisningen starter 0845.

Ettermiddagsbussing

Bussene vil gå rett etter endt undervisning. Elever som skal på AKS, vil få egne busser hjem klokken 1645. Bussene går i følgende rute på ettermiddagen:

  • Holmenhavna (busstoppet til 46-bussen) (Gjelder kun busser som går fra FO)
  • Slemdal skole
  • Ris kirke.

 

Ansvar og sikkerhet på bussing

Det er UniBuss tur som har anbudet. Dette er et solid busselskap med gode sikkerhetsprosedyrer. De har en egen trafikkleder som vi samarbeider tett med. Alle bussene har sikkerhetsbelter og våre ansatte som er med i bussene, ser til at elevene bruker disse. Busselskapet bruker de mest erfarne bussjåførene sine og erfaringer fra i år er at de gjør en meget god jobb. Det er skolen under rektors ledelse som leder bussingen. Skoledagen begynner når elevene går på bussen. Det betyr at skolens regler gjelder, herunder en forventning om god ro og at mobiler ikke skal brukes. Problemstillinger som måtte dukke opp bes mailes til Slemdal@ude.oslo.kommune.no.

Husk at det ikke er utsjekk på skolebussene på ettermiddagen. Det betyr at elevene som busser må være trygge på hvilket stopp de skal av på og på hvor de bor. Vi opprettholder praksisen med at elever kan sende melding/ringe når de setter seg på bussen.

Vi har rutiner for å sjekke bussene for gjenglemt tøy. Tøy og utstyr vi finner vil bli lagt i en egen glemmekasse på kontoret på FO og Holmen. Erfaringsmessig kan det skje at utstyr ender opp på en av UniBuss sine hittekontorer i stedet.

Bussing og Aktivitetsskolen (AKS)

På ettermiddagen vil det settes opp to busser klokken 1645 som går til de to busstoppestedene Slemdal skole og Ris kirke. AKS-ansatte er med på bussene og barna vil krysses ut til dere på stoppestedene. Ønsker dere at barna skal ha kortere AKS-dager, så må dere selv hente barna.

Det vil ikke settes opp noen buss til morgenåpent. Det vil heller ikke settes opp busser til aktiviteter i regi av Heming. De vil nå på linje med andre aktører, som tilbyr fritidstilbud for barna deres, måtte stille med egne transportløsninger

Slemdal AKS er en privat aktivitetsskole, og spørsmål om bussing i AKS-tiden må utover denne informasjon, stilles til dem.

Trafikksikkerhet for gående til Holmen skole

FAU sin trafikkgruppe har sammen med rektor vært i møter med Bymiljøetaten (BYM) om skoleveien for elevene fra Slemdal som skal gå til Holmen skole. Skoleveien vil for en del elever ikke være tilfredsstillende sikkerhetsmessig. Vi har spilt inn en del forbedringspunkter vi mener må gjøres. Det handler om lys, skilting, merking av overganger med mer. Vi er usikre på hva BYM leverer på til skolestart.

Vi ber foresatte om å organisere følgegrupper slik at det alltid går en voksen med barna. Dette gjelder særlig de yngste barna. Vi ønsker minst mulig bilbruk til Holmen da biltrafikk nettopp er det som skaper utrygge veier. Må bil brukes, ber vi dere bruke hovedveiene.

FAU vil sammen med skolen oppfordre til å bruke trafikkagenten slik at elevene selv kan få frem svakheter i trafikksikkerheten. Vi vil også gå inn i en mer aktiv dialog med BYM når vi ser tydelig hvor svakhetene er størst. Mer informasjon om trafikkagentene og status om trafikksikkerhet kommer etter hvert.

Veien frem til nytt skolebygg

Det offisielle første spadetaket ble tatt 19.juni. Saken ble godt dekket i Akersposten og bygg.no:

http://akersposten.no/nyheter/andre-trinn-for-flaggskipet-er-i-gang/19.2409

https://www.bygg.no/article/1358838

Alt vesentlig planarbeid er nå unnagjort samt mye av rivingen. Gjennom sommeren og frem til høstferien vil alt handle om grunnarbeider. Det skal kjøres ut store masser for å gi plass til det nye bygget og for å grave ut en rekke energibrønner. Det gamle gymbygget skal også rives. 150 arbeidstakere vil være i arbeid på byggeplassen. Fremdriften er god og forventet kontraktsfestet sluttføring er våren 2020, noe som er i god tid til skolestart 2020.

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår!

Med hilsen
Vegard Tversland Kjesbu, rektor,
Tlf 23222300/40202911