Nytt fra rektor- desember

Nye Slemdal skole

Desember-arrangementene

I desember er det tradisjonstro en del arrangementer for elevene våre.

1. trinn har adventssamling 5. desember. 7.trinn går Lucia-tog på FO for skolens elever 13. desember.

Det er kirkegang/alternativt arrangement 19. desember for alle elever. Siste skoledag er det juletregang for elevene på FO. I tillegg er det ulike juleavslutningsarrangementer i den enkelte klasse. Se ellers eget påmeldingsskriv sendt i ranselpost.

 

Juleferien 2017

Siste skoledag før jul er torsdag 21. desember. Elevene slutter kl. 12.00. Elever som går på AKS tas over av AKS-personalet da. Resten av elevene på FO busses hjem ved skoleslutt.

Første skoledag etter jul og nyttår er mandag 2. januar. Elevene begynner da til vanlig tid.

 

Slemdal skole på Holmen skole

Byggingen av nye Holmen skole er helt i rute. Bygget overføres til Utdanningsetaten 01.05.18. Det betyr at alt vil være klart til å få våre 1.-4. klassinger på Holmen skole fra skolestart august 2018. Vi vil også rekke å ha førskoledagen for nye 1. trinn i juni på Holmen.

 

Det vil være sambruk med Holmen skole. Skoleåret 2018/19 vil vi ha 13-14 klasser på Holmen skole, mens Holmen skole selv vil ha 5 klasser pluss to byomfattende spesialgrupper. Holmen skole (det som ikke er Slemdal) drives separat fra Slemdal skole. Dette gjelder også Aktivitetsskolen (AKS). Det betyr at det vil være to AKS'er drevet i ulike lokaler, men at begge vil holde til på samme skole.

 

Slemdals 1.-4. trinn vil ha hele 3. etasje for seg selv på Holmen skole. Her vil de fleste klassene få plass. Skolen har dobbel gymsal, så vi slipper forflytning til kroppsøvingstimene. Det er store og fine uteområder på Holmen skole. Disse er planlagt ferdig i juni 2018. Vi ser frem til å drive skole i disse lokalene. Det vil være god plass, gode spesialrom og generelt gode løsninger gjennom hele bygget.

 

Det er lagt opp til at elevene selv skal komme seg til Holmen skole. Det skal gjøres en del trafikksikringstiltak rundt skolen, og det er en plan for å se på mindre forbedringer i Stasjonsveien. Holmen skole bygges også med en "kiss and ride"-løsning. De fleste elevene vil få ganske kort vei til skolen. For elever som bor ovenfor Heming og Ris-området vil skoleveien bli ganske lang. Vi forholder oss til gjeldende regelverk. Det betyr at elever på 1. trinn må bo minimum 2 km fra skolen, og 2.-7. trinn må bo over 4 km for å ha rett til skyss.

 

Trafikksikkerhet og bussing

Det har vært en del bekymringer rundt trafikksikkerheten ved Slemdal busstopp denne høsten. FAU har hatt et særlig engasjement i saken. Etter en del frem og tilbake fikk vi endelig Bymiljøetaten (BYM) i tale. Følgende tiltak er på trappene:

 

 

Problem

Tiltak

Status

Elever krysser over nederst i Dagaliveien uten   fotgjengerovergang

Merke fotgjengerfelt

Vedtatt. Gjøres så fort været tillater det.

Elever bruker fartshump i Risaleen som fotgjengerovergang.

BYM ser på å flytte lysregulert kryss opp til fartshumper   og endre humpen til opphøyd gangfelt.

Venter på valg av løsning og fremdriftsplan

Dårlig opplysning i Risaleen

Lyspærebytte

Innen kort tid

Uoversiktlig trafikk i krysset Frognerseterveien-   Dagaliveien

Enveiskjøring av Frognerseterveien til Risaleen

Vedtatt. Gjøres så fort været tillater det.

 

 

Mens vi venter på disse tiltakene har FAU organisert morgenvakter, mens våre bussassistenter loser barna over Risalléen på ettermiddager. I tillegg ber vi alle foresatte om å snakke med sine barn om hvordan man krysser veier på en trygg måte. Det vil si at fokus er festet på trafikken, og ikke med øynene ned i mobilen eller på andre ting. I tillegg ber vi dere om å gjøre barna klare over at fartshumpen i Risalléen er en hump, og ikke et opphøyd fortau.

 

Status rehabilitering

Småskolebygget er revet og man holder nå på med asbestsanering i hovedbygget.

 

Undertegnede var på befaring på Slemdal skole med byutviklingskomiteen den 28.11. Komitéen kommer til å vedta utbyggingen den 13.12 og Bystyret vedtar den 20.12. Det siste hinderet før byggestart er søknad om igangsetting. Den skal behandles i Plan- og Bygg og tar i alle fall 6 uker å behandle. Byggestart kan dermed tidligst startes nærmere vinterferien. Alle parter ønsker rask fremdrift. Jeg er også blitt orientert om at FAU jobber iherdig for at fremdriften er så god som mulig.

 

Vi tror ikke at nye Slemdal er ferdig til skolestart 2019/20. Vi tror at vi kan flytte inn julen 2019, men det er ikke mye som må galt nå for at det først blir innflytting sommeren 2020. Vi håper at alle som kan virke positivt inn i denne prosessen gjør det de kan for at vi kommer oss inn så fort som mulig i de nye lokalene.