Slik fremmer vi et godt skolemiljø

Glade barn

Slik fremmer vi et trygt og godt skolemiljø på Slemdal skole

Opplæringsloven §9a gir alle elever retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolens ansvar er å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser gjennom kontinuerlig og systematisk jobbing med skolemiljøet. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

 Slemdal skole har en handlingsplan som viser hvordan vi jobber forebyggende. Plan har også en egen prosedyredel for hva vi skal gjøre hvis vi mistenker at en elev ikke har et godt skolemiljø. Handlingsplanen er bygget ut fra hva gjeldende forskning sier om hvordan man skaper et godt skolemiljø.

 Viktige elementer i vår handlingsplan er:

 • Flere systematisk forebyggende programmer
  • Zippys venner (1.-3.trinn)
  • Mitt valg (4.-7.trinn)
  • Digital dømmekraft (4.-7.trinn)
  • Kontinuerlig arbeid med ønsket elevatferd gjennom skoleregler, klasseregler og månedens fokus
  • Alle klasser har satt av en time pr uke med kontaktlærer til arbeid med skolemiljøet (klassens time)
  • 1.-6.trinn har avsatt økter til å øve samspill i klassen (SamLek på 1.-4.trinn og FysAk på 5.-6.trinn)
  • Den enkelte elevs skolemiljø kartlegges flere ganger gjennom året med eLevundersøkelsen (5.-7.trinn) og en lokal klassetrivselundersøkelse (1.-7.trinn)
  • Et læringsmiljøutvalg (LMU) ledet av rektor går ukentlig gjennom de elevenes vi er bekymret for og setter i gang tiltak for at barna raskest mulig for et godt skolemiljø igjen.

Dette er et utdrag fra planen. Hele planen, med plan for både forebyggende arbeid og prosedyrer ved krenkende atferd, finner du her:  Slik gjør vi på Slemdal