Slik fremmer vi et godt skolemiljø på Slemdal skole

Barn i skogen

Alle elever trenger å bli sett, få muligheten til å strekke seg, oppleve mestring og å utvikle seg. Det er vi voksne som har ansvar for at elevene lykkes.

Vi øver elevene i de ferdighetene som trengs i samspill med andre. Vi analyserer læringsmiljøet, samt enkeltelevers- og gruppers atferd, slik at vi forstår hva vi må gjøre for at alle skal trives. Vi hjelper, veileder og støtter elevene våre, slik at de får de redskapene de trenger for å lykkes.

Vi gir aldri opp en elev og har tro på alle elever! Barn vil, hvis de kan.

Utrygghet hindrer læring

Det finnes en rekke hemmende faktorer for læring. Sterkest står utrygghet gjennom krenkende adferd, dårlig relasjoner mellom lærer og elev, støy og uro og et dårlig elevmiljø. Elevene trives ikke i et slikt miljø. Elever som ikke trives, vil streve med å konsentrere seg om læringen skolen tilbyr. Det forebyggende arbeidet er derfor helt avgjørende for både elevenes trivsel og læring på skolen.

Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet (LK, 2020). Arbeid med sosiale ferdigheter står dermed sentralt på Slemdal skole.

Vi fokuserer på trivsel og velvære, positiv psykisk helse og robusthet. Dette er faktorer som virker beskyttende og forebyggende senere i livet. Vi på Slemdal skole skal gi våre elever en god start og et godt grunnlag for et godt voksenliv, både når det gjelder læring, sosialt, psykisk helse og videre utdanning.

Trygge, glade og robuste barn

Slemdal skole har over flere år jobbet systemtisk med å opparbeide gode rutiner og systemer for å ivareta alle elevers skolemiljø.

Hovedpunktene er:

  • Ledelse
  • Forebygge
  • Inkluderende undervisning
  • Analyse
  • Kompetanse og kapasitet gjennom tverrfaglig arbeid

Gode resultater

Arbeidet med læringsmiljøet på Slemdal skole har båret frukter. De siste 4 årene har Slemdal skole hatt svært lave mobbetall. Under halvparten så mange elever mobbes på Slemdal sammenlignet med gjennomsnittet i Oslo. Trivselen blant elevene er meget høy (95 % på Elevundersøkelsen).

Høsten 2020 hadde Kommunerevisjonen en grundig gjennomgang av skolens arbeid med  Opplæringsloven §9 A (Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø). Deres konklusjon var som følger: "Slemdal skole abeidet kontinuerlig og systematisk med forebygging, og at skolen i stor grad fulgte med på og fanget opp elever som opplevde krenkelser som mobbing og vold".

Her kan du lese vår plan:  Slik gjør vi på Slemdal