Slemdal AKS blir kommunal

Det ble gjennomført årsmøte ved Slemdal AKS 13. oktober 2021 og besluttet at driften av Slemdal AKS skal bli kommunal. Protokoll fra årsmøtet er å finne på Slemdal AKS sin hjemmeside: www.slemdal-sfo.no

AKS Slemdal har vært foreldredrevet i snart 30 år. I forbindelse med ny rammeplan i 2018, kom det inspill om at det kan være fordeler med å endre organiseringen ved overføring til kommunen. Styret har hatt en grundig prosess de siste to årene hvor vi har vurdert fordeler og ulemper. Det er blant annet innhentet opplysninger fra åtte andre AKS i Oslo, gjennomført møte med rektor, og oversendt forslag til budsjettet samt tetative ukes- og månedsplaner fra skolens side. Våren 2021 sendte vi ut et skriv via FAU til alle foreldre på 1.-4.trinn ved SLemdal skole hvor vi oppsummerte alle argumentene og ba om innspill.

Styret er svært opptatt av å ivareta barna og alle de ansatte ved Slemdal AKS på best mulig måte når virksomhetsoverdragelsen gjennomføres. Vi har en god dialog med skolen og vil bli bistått av juridisk avdeling ved Oslo kommune. Vi antar at en overdragelse vil være på plass tidligst høsten 2022. 

Dersom det skulle være noen spørsmål kan dere kontakte leder ved Slemdal AKS, Siri Benestad Anderssen, eller undertegnede. 

Med vennlig hilsen

Slemdal AKS v/styreleder Line Karlsen Ask